Privacyverklaring

Privacy en Cookie Statement

Nauta Intrant neemt de beveiliging van persoonsgegevens serieus. Nauta Intrant heeft deze Privacy en Cookie Statement opgesteld om je te informeren over de waarborgen van Nauta Intrant bij de verwerking van persoonsgegevens.

Verwerking persoonsgegevens door Nauta Intrant
Nauta Intrant kan persoonsgegevens over jou verwerken doordat je (persoonlijk danwel via een bedrijf) diensten en/of producten van Nauta Intrant bestelt en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. Nauta Intrant kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Contactgegevens: Nauta Intrant gebruikt jouw naam, bedrijfs- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met je te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en de levering van producten. Indien je daarvoor expliciete toestemming hebt gegeven, voegt Nauta Intrant de contactgegevens toe aan de lijst van abonnees van de nieuwsbrief van Nauta Intrant. In de nieuwsbrief zijn relevante artikelen opgenomen, informatie over diensten en/of producten van Nauta Intrant en aanverwante zaken. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Bezoekersgegevens: op de website van Nauta Intrant (hierna aangeduid als: de website) worden de bezoekgegevens waaronder jouw IP-adres bijgehouden. Kijk onder het kopje Cookie van dit document voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens op de website.

Betaalgegevens: Nauta Intrant gebruikt jouw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer, voor het verwerken van betalingen in het kader van een overeenkomst danwel aankoop.

Delen met derden
Nauta Intrant kan voor de volgende doelen persoonsgegevens delen met derden:

Dienstverleners: Nauta Intrant deelt de persoonsgegevens met de ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor Nauta Intrant correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Deze bedrijven kunnen in Nederland, in Europa maar ook buiten Europa gevestigd zijn. Met bedrijven die in opdracht jouw gegevens verwerken, sluit Nauta Intrant een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Nauta Intrant blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Ten slotte verstrekt Nauta Intrant jouw persoonsgegevens aan andere derden, uitsluitend na jouw nadrukkelijke toestemming.

Overheidsinstanties: Op verzoek van overheidsinstanties zal Nauta Intrant de persoonsgegevens verstrekken, indien dit verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving.

Cookies
Nauta Intrant maakt bij het aanbieden van diensten en producten op de haar website gebruik van diverse soorten cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van jouw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat je als bezoeker kan worden herkend, telkens als je de website bezoekt. Je kunt in je internetbrowser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen van de website minder of niet meer toegankelijk voor je zijn. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De volgende cookies worden gebruikt op de website:

Nauta Intrant maakt gebruik van functionele cookies die de benodigd zijn voor een goede werking van de website.

Nauta Intrant maakt tevens gebruik van functionele cookies die het bestellen van diensten en/of producten vereenvoudigen (zoals het bewaren van de inhoud van jouw winkelwagen).

Met jouw toestemming plaatst Nauta Intrant tracking cookies op jouw apparatuur. Hierdoor kan Nauta Intrant te weten komen dat je naast de website ook op de betreffende andere website(s) uit het netwerk van Nauta Intrant bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.

Nauta Intrant maakt onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics). Via deze cookies krijgt Nauta Intrant inzage in het bezoek aan de website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kan Nauta Intrant de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. [Lees hier over het privacy beleid van Google: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ en over het specifieke privacy beleid van Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De verkregen informatie wordt met inbegrip van het IP-adres overgebracht naar en door Google opgeslagen op diens servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google daartoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden informatie namens Google verwerken. Nauta Intrant heeft hier geen invloed op. Nauta Intrant heeft Google geen toestemming gegeven om de via Nauta Intrant verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Ministerie van Handel van de Verenigde Staten. Dit programma houdt in dat een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens wordt gewaarborgd door Google.

Ten slotte zijn op de website cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals oa LinkedIn, twitter en Facebook. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien je gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken of te tweeten.

Links naar andere websites
Op de website kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. Nauta Intrant draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die je bezoekt.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Nauta Intrant bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor Nauta Intrant jouw persoonsgegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. Andere informatie wordt na twee (2) jaar danwel twee (2) jaar na afloop van de overeenkomst bewaard. Na afloop van de bewaartermijn vernietigt Nauta Intrant jouw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@nautaintrant.nl Nauta Intrant zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, schriftelijk op jouw verzoek reageren.

Beveiliging
Nauta Intrant neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Nauta Intrant heeft veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan. Als je de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, je aanwijzingen hebt van misbruik van jouw persoonsgegevens door Nauta Intrant of als je meer informatie wenst over de beveiliging van de door Nauta Intrant verwerkte persoonsgegevens, neem dan contact op met Nauta Intrant via info@nautaintrant.nl

www.nautaintrant.nl is de website van Nauta Intrant.

Nauta Intrant is als volgt te bereiken:
Adres: Piet Heinstraat 13, 2684 XA Ter Heijde
Inschrijvingsnummer handelsregister KvK: 57942269
Telefoon: 06 159 43 469
E-mailadres: info@nautaintrant.nl

Klachten
Indien je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Nauta Intrant verzoekt Nauta Intrant je om zo snel mogelijk contact met Nauta Intrant op te nemen via info@nautaintrant.nl Nauta Intrant zal binnen 4 weken schriftelijk reageren. Indien je het niet eens bent met onze reactie, kun je een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Wijzigingen
Nauta Intrant behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy en cookie statement. Lees daarom regelmatig het privacy en cookie statement voor een update.